Awards: Xa Bờ Quá

 1. Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 15/2/19

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

  Trophy points: 15

 3. Thưởng vào: 13/1/19

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 4. Thưởng vào: 22/1/19

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 5. Thưởng vào: 19/12/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 6. Thưởng vào: 19/12/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1