Awards: TrungCaCa

  1. Thưởng vào: 8/1/20

    Thành Viên Trên 1 Năm

    Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

    Trophy points: 50