Điểm thưởng dành cho Thổ công

 1. 10
  Thưởng vào: 15/11/21

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 50
  Thưởng vào: 23/10/21

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 3. 30
  Thưởng vào: 30/9/21

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 4. 5
  Thưởng vào: 29/1/21

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 10
  Thưởng vào: 21/1/21

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 6. 20
  Thưởng vào: 5/12/20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 7. 15
  Thưởng vào: 15/11/20

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 8. 10
  Thưởng vào: 8/11/20

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 9. 2
  Thưởng vào: 6/11/20

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 10. 1
  Thưởng vào: 1/11/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.