Awards: Thayboisomu123

 1. Thưởng vào: 27/3/21

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 2/6/21

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 7/6/21

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 7/12/20

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

  Trophy points: 30

 5. Thưởng vào: 27/11/20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

  Trophy points: 20

 6. Thưởng vào: 2/6/21

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

  Trophy points: 20

 7. Thưởng vào: 25/11/20

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

  Trophy points: 15

 8. Thưởng vào: 15/10/20

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 9. Thưởng vào: 20/12/20

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  Trophy points: 10

 10. Thưởng vào: 3/1/21

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 11. Thưởng vào: 25/11/20

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

  Trophy points: 5

 12. Thưởng vào: 4/10/20

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 13. Thưởng vào: 4/10/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1