Awards: onizukao

 1. Thưởng vào: 12/5/23

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

  Trophy points: 100

 2. Thưởng vào: 8/7/17

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 11/5/18

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 12/5/19

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 5. Thưởng vào: 13/5/20

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 6. Thưởng vào: 10/5/21

  Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 7. Thưởng vào: 19/6/17

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

  Trophy points: 30

 8. Thưởng vào: 9/6/17

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

  Trophy points: 20

 9. Thưởng vào: 3/6/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

  Trophy points: 15

 10. Thưởng vào: 17/5/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 11. Thưởng vào: 24/6/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  Trophy points: 10

 12. Thưởng vào: 21/8/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 13. Thưởng vào: 4/6/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

  Trophy points: 5

 14. Thưởng vào: 14/5/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 15. Thưởng vào: 14/5/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1