Điểm thưởng dành cho nokia82

 1. 50
  Thưởng vào: 17/1/23

  Thành Viên Trên 4 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 24/9/21

  Thành Viên Trên 3 Năm

 3. 50
  Thưởng vào: 5/9/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 4. 50
  Thưởng vào: 10/2/20

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

 5. 50
  Thưởng vào: 6/9/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 6. 50
  Thưởng vào: 8/5/19

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 7. 50
  Thưởng vào: 28/4/19

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 8. 20
  Thưởng vào: 28/4/19

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 9. 10
  Thưởng vào: 5/12/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 10. 50
  Thưởng vào: 18/11/18

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 11. 30
  Thưởng vào: 15/10/18

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 12. 10
  Thưởng vào: 12/10/18

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 13. 20
  Thưởng vào: 4/10/18

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 14. 15
  Thưởng vào: 28/9/18

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 15. 5
  Thưởng vào: 18/9/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 16. 10
  Thưởng vào: 17/9/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 17. 2
  Thưởng vào: 10/9/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 18. 1
  Thưởng vào: 7/9/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.