Điểm thưởng dành cho Nguyễn Thành Sáng

 1. 100
  Thưởng vào: 31/10/22

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 2. 50
  Thưởng vào: 27/8/20

  Thành Viên Trên 4 Năm

 3. 30
  Thưởng vào: 25/9/19

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 4. 50
  Thưởng vào: 27/8/19

  Thành Viên Trên 3 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 24/3/19

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 6. 20
  Thưởng vào: 24/3/19

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 7. 50
  Thưởng vào: 30/8/18

  Thành Viên Trên 2 Năm

 8. 50
  Thưởng vào: 29/8/17

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 9. 20
  Thưởng vào: 25/8/17

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 10. 15
  Thưởng vào: 25/12/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 11. 10
  Thưởng vào: 26/11/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 12. 10
  Thưởng vào: 15/10/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 13. 10
  Thưởng vào: 22/9/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 14. 5
  Thưởng vào: 5/9/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 15. 2
  Thưởng vào: 28/8/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 16. 1
  Thưởng vào: 28/8/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.