Điểm thưởng dành cho Mr. PaoLo

  1. 50
    Thưởng vào: 8/1/20

    Thành Viên Trên 4 Năm

  2. 50
    Thưởng vào: 8/1/20

    Thành Viên Trên 3 Năm

  3. 50
    Thưởng vào: 8/1/20

    Thành Viên Trên 2 Năm

  4. 10
    Thưởng vào: 13/10/16

    Thành Viên Trên 3 tháng

    Thành Viên Trên 3 tháng

  5. 50
    Thưởng vào: 13/10/16

    Thành Viên Trên 1 Năm

    Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  6. 30
    Thưởng vào: 20/5/16

    I LOVE IT!

    Content you have posted has attracted 500 likes.

  7. 20
    Thưởng vào: 20/5/16

    Can't Get Enough of Your Stuff

    Your content has been liked 250 times.

  8. 15
    Thưởng vào: 20/5/16

    Seriously Likeable!

    Content you have posted has attracted 100 likes.

  9. 10
    Thưởng vào: 20/5/16

    I Like It a Lot

    Your messages have been liked 25 times.

  10. 2
    Thưởng vào: 20/5/16

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  11. 10
    Thưởng vào: 20/5/16

    Can't Stop!

    You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  12. 5
    Thưởng vào: 20/5/16

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  13. 1
    Thưởng vào: 20/5/16

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.