Awards: $-Khắc Tà-$

 1. Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 5/10/18

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

  Trophy points: 15

 3. Thưởng vào: 15/9/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 4. Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 5. Thưởng vào: 14/9/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 6. Thưởng vào: 14/9/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1