Điểm thưởng dành cho Khắc Mậu

 1. 100
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 2. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 3. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 4. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 5. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 6. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

 7. 70
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

 8. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 4 Năm

 9. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 Năm

 10. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

 11. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 12. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 13. 30
  Thưởng vào: 20/5/16

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 14. 20
  Thưởng vào: 20/5/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 15. 15
  Thưởng vào: 20/5/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 16. 10
  Thưởng vào: 20/5/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 17. 2
  Thưởng vào: 20/5/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 18. 20
  Thưởng vào: 20/5/16

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 19. 10
  Thưởng vào: 20/5/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 20. 5
  Thưởng vào: 20/5/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 21. 1
  Thưởng vào: 20/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.