Awards: hamchoi

 1. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

  Trophy points: 100

 2. Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

  Trophy points: 100

 3. Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

  Trophy points: 100

 4. Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

  Trophy points: 100

 5. Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

  Trophy points: 50

 6. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 7. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 8. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 9. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 10. Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 5.000 bài

  Thành viên đã viết trên 1.000 bài

  Trophy points: 50

 11. Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 10.000 bài

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

  Trophy points: 50

 12. Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 13. Thưởng vào: 20/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1