Điểm thưởng dành cho DaiLamMoc79

 1. 50
  Thưởng vào: 28/5/22

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 10
  Thưởng vào: 1/8/21

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 3. 20
  Thưởng vào: 1/8/21

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 10
  Thưởng vào: 28/7/21

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 15
  Thưởng vào: 20/7/21

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 5
  Thưởng vào: 16/6/21

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 10
  Thưởng vào: 12/6/21

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 2
  Thưởng vào: 5/5/21

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 5/5/21

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.