Awards: CUỒNG PHONG 668

  1. Thưởng vào: 11/2/17

    Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

    Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

    Trophy points: 70

  2. Thưởng vào: 13/10/16

    Bạn đã viết trên 1.000 bài

    Trophy points: 50

  3. Thưởng vào: 13/10/16

    Thành Viên Trên 1 Năm

    Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

    Trophy points: 50

  4. Thưởng vào: 13/10/16

    Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

    Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

    Trophy points: 50

  5. Thưởng vào: 13/10/16

    Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

    Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

    Trophy points: 50

  6. Thưởng vào: 13/10/16

    Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

    Trophy points: 50

  7. Thưởng vào: 21/2/17

    Thành Viên Trên 2 Năm

    Trophy points: 50

  8. Thưởng vào: 25/2/18

    Thành Viên Trên 3 Năm

    Trophy points: 50

  9. Thưởng vào: 8/1/20

    Thành Viên Trên 4 Năm

    Trophy points: 50

  10. Thưởng vào: 13/5/16

    I LOVE IT!

    Content you have posted has attracted 500 likes.

    Trophy points: 30

  11. Thưởng vào: 13/5/16

    Can't Get Enough of Your Stuff

    Your content has been liked 250 times.

    Trophy points: 20

  12. Thưởng vào: 13/5/16

    Seriously Likeable!

    Content you have posted has attracted 100 likes.

    Trophy points: 15

  13. Thưởng vào: 13/5/16

    Can't Stop!

    You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

    Trophy points: 10

  14. Thưởng vào: 13/5/16

    I Like It a Lot

    Your messages have been liked 25 times.

    Trophy points: 10

  15. Thưởng vào: 13/10/16

    Thành Viên Trên 3 tháng

    Thành Viên Trên 3 tháng

    Trophy points: 10

  16. Thưởng vào: 13/5/16

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

    Trophy points: 5

  17. Thưởng vào: 13/5/16

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

    Trophy points: 2

  18. Thưởng vào: 13/5/16

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.

    Trophy points: 1

  19. Thưởng vào: 13/10/16

    Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

    Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

    Trophy points: 1