Awards: Bông Súng

 1. Thưởng vào: 13/4/23

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 13/2/24

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 8/3/23

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

  Trophy points: 30

 4. Thưởng vào: 23/2/23

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

  Trophy points: 20

 5. Thưởng vào: 15/2/23

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

  Trophy points: 15

 6. Thưởng vào: 12/2/23

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 7. Thưởng vào: 2/4/23

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  Trophy points: 10

 8. Thưởng vào: 12/5/23

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 9. Thưởng vào: 24/2/23

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

  Trophy points: 5

 10. Thưởng vào: 11/2/23

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 11. Thưởng vào: 11/2/23

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1