Điểm thưởng dành cho Admin_02

 1. 3
  Thưởng vào: 8/3/21

  Bảo Mật Tài Khoản

  Cảm ơn bạn đã xác minh tài khoản bảo mật 2 bước.

 2. 50
  Thưởng vào: 25/4/20

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 3. 50
  Thưởng vào: 25/4/20

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 4. 50
  Thưởng vào: 25/4/20

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

 5. 30
  Thưởng vào: 25/4/20

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 6. 20
  Thưởng vào: 25/4/20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 7. 15
  Thưởng vào: 25/4/20

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 8. 10
  Thưởng vào: 25/4/20

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 9. 2
  Thưởng vào: 25/4/20

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 10. 20
  Thưởng vào: 25/4/20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 11. 10
  Thưởng vào: 25/4/20

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 12. 5
  Thưởng vào: 25/4/20

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 13. 1
  Thưởng vào: 25/4/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 14. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 15. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 16. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

 17. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

 18. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

 19. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 10.000 bài

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 20. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 5.000 bài

  Thành viên đã viết trên 1.000 bài

 21. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 4 Năm

 22. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 Năm

 23. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

 24. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 25. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 26. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm