Điểm thưởng dành cho ___Danny___

 1. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 2. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

 3. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

 4. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

 5. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 10.000 bài

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 6. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 5.000 bài

  Thành viên đã viết trên 1.000 bài

 7. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 4 Năm

 8. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 Năm

 9. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

 10. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 11. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 12. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm