Điểm thưởng dành cho 10/8/1990

 1. 50
  Thưởng vào: 28/3/23

  Thành Viên Trên 4 Năm

 2. 30
  Thưởng vào: 18/6/22

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 50
  Thưởng vào: 27/3/22

  Thành Viên Trên 3 Năm

 4. 50
  Thưởng vào: 28/3/21

  Thành Viên Trên 2 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 27/3/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 6. 20
  Thưởng vào: 8/11/19

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 7. 10
  Thưởng vào: 28/9/19

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 8. 10
  Thưởng vào: 26/6/19

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 9. 15
  Thưởng vào: 24/5/19

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 10. 5
  Thưởng vào: 23/4/19

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 11. 10
  Thưởng vào: 12/4/19

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 12. 2
  Thưởng vào: 4/4/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 13. 1
  Thưởng vào: 3/4/19

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.