Các danh hiệu

 1. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 2. 1

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 3. 1

  Media items

  Media items

 4. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 2

  Chào mừng bạn là thành viên nữ của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nữ của diễn đàn

 6. 3

  Bảo Mật Tài Khoản

  Cảm ơn bạn đã xác minh tài khoản bảo mật 2 bước.

 7. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 5

  Facebook Xổ Số

  Facebook Xổ Số

 9. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 10. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 11. 10

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 12. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 13. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 14. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 15. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 16. 50

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 17. 50

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 18. 50

  Thành Viên Trên 2 Năm

 19. 50

  Thành Viên Trên 3 Năm

 20. 50

  Thành Viên Trên 4 Năm

 21. 50

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

 22. 50

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 23. 50

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 24. 50

  Bạn đã viết trên 5.000 bài

  Thành viên đã viết trên 1.000 bài

 25. 50

  Bạn đã viết trên 10.000 bài

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 26. 70

  Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

 27. 100

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 28. 100

  Thành viên đã nhận trên 100.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 100.000 likes

 29. 100

  Thành viên đã nhận trên 50.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 50.000 likes

 30. 100

  Thành viên đã nhận trên 200.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 100.000 likes

 31. 100

  Thành viên đã nhận trên 300.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 300.000 likes

 32. 100

  Thành viên đã nhận trên 400.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 400.000 likes

 33. 100

  Thành viên đã nhận trên 500.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 500.000 likes

 34. 100

  Bạn đã viết trên 20.000 bài

  Bạn đã viết trên 20.000 bài

 35. 100

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

 36. 100

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

 37. 100

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

  Bạn đã viết trên 100.000 bài