Điểm thưởng dành cho Hoang Phia Nam

 1. 50
  Thưởng vào: 21/7/23

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 2. 20
  Thưởng vào: 21/7/23

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 3. 100
  Thưởng vào: 15/6/23

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 4. 50
  Thưởng vào: 14/6/21

  Thành Viên Trên 4 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 6/3/21

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 6. 50
  Thưởng vào: 11/7/20

  Thành Viên Trên 3 Năm

 7. 50
  Thưởng vào: 1/7/19

  Thành Viên Trên 2 Năm

 8. 50
  Thưởng vào: 15/6/18

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 9. 10
  Thưởng vào: 29/9/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 10. 10
  Thưởng vào: 13/9/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 11. 50
  Thưởng vào: 8/9/17

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 12. 30
  Thưởng vào: 3/8/17

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 13. 5
  Thưởng vào: 20/7/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 14. 20
  Thưởng vào: 16/7/17

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 15. 15
  Thưởng vào: 7/7/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 16. 10
  Thưởng vào: 28/6/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 17. 2
  Thưởng vào: 16/6/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 18. 1
  Thưởng vào: 16/6/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.