Awards: A Vinh

 1. Thưởng vào: 1/10/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 11/10/18

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

  Trophy points: 20

 3. Thưởng vào: 5/8/18

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

  Trophy points: 15

 4. Thưởng vào: 3/8/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 5. Thưởng vào: 17/10/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 6. Thưởng vào: 2/8/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 7. Thưởng vào: 2/8/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1